Mignon

(A. Thomas),
Metz,
Tours and Avignon Opera Houses, France